Mutabakat Bilgisi Sorgulama

Hizmet sağlayıcının her bir markası için ilgili günde gerçekleşen izin hareketlerinin yer aldığı dosyaya İYS tarafından hash işlemi uygulanır. Elde edilen hash değeri hizmet sağlayıcı tarafında uygulanacak hash işlemi sonrasında ulaşılan hash değeriyle karşılaştırmak için saklanır. Bu metotla İYS tarafından uygulanan hash işleminin sonucu elde edilir.

 • Kullanılacak hash algoritması SHA256'dır.

 • GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/agreements/{reportDate}

 • İstek Cevabı: 200

Alan/Değer Açıklama
processStatus Hash verisinin üretim durumunu ifade eder.
hashValue Günlük izin değişimi dökümünün hash değeri
hashMethod Hash veri üretmek üzere kullanılan SHA256 algoritması
agreementStatus Mutabakat sağlanıp sağlanmadığının bilgisi
{
  "processStatus": "completed",
  "hashValue": "f0823d9b19be64c88c0d284a78239761732a33b24cc6b3cb9708d31e3ac5a9de",
  "hashMethod": "SHA-256",
  "agreementStatus": false
}
 • Not: Mutabakat Kaydetme metodu kullanıldıktan sonra API'ye bu metotla istek gönderildiğinde "agreementStatus": true olarak cevap dönülmektedir.

 • İstek Cevabı: 422

Alan/Değer Açıklama
errors Hatalı izinleri adresleyen obje
code Hata kodu
location Hatanın izin nesnesindeki yeri
value Hatalı değer
message Hata koduna karşılık gelen mesaj
{
 "errors": [
  {
   "code": "H502",
   "location": [
    "reportDate"
   ],
   "value": "2020-11-03",
   "message": "reportDate alanı dün veya daha eski bir tarih olmalıdır."
  }
 ]
}